XVIII międzynarodowa konferencja naukowa nt.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ. PROBLEMY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

Aktualizacja: 03.11.2014Rada Programowa konferencji:

Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Przewodniczący konferencji
Prof. zw. dr. hab. Wiesław Musiał – Vice-Przewodniczący konferencji
Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT
Dr hab. inż. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Sekretarz konferencji


Problematyka konferencji:

1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce państw UE.
2. Strategiczne aspekty zrównoważonego i trwałego rozwoju UE.
3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
4. Funkcjonowanie organizacji lokalnych i regionalnych obejmujących różne kraje UE.
5. Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich i miejskich.
6. Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ na rozwój poszczególnych państw członkowskich UE.
7. Efektywność i innowacyjność polskiego i unijnego rolnictwa.
8. Wpływ rosyjskiego embarga na sytuację gospodarczą polskich i unijnych producentów.
9. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw Unii Europejskiej
10. Konkurencyjność polskiej gospodarki w UE.

UWAGA: Liczba uczestników konferencji jest ograniczona – maksymalnie 100 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń).


MATERIAŁY KONFERENCYJNE

W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.
Materiały konferencyjne: przesłane artykuły naukowe (w języku polskim), po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym: Journal of Agribusiness and Rural Development (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 9 punktów wg punktacji MNiSzW) lub Europa Regionum (Uniwersytet Szczeciński, 7 punktów wg punktacji MNiSzW) – decyzja należy do autora artykułu.

Referaty w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym Wydziału Ekonomicznego ZUT: Folia Oeconomica (8 punktów wg punktacji MNiSzW).

Pozostałe przesłane materiały zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym (w językach polskim, angielskim, rosyjskim).


Przesyłanie artykułów

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną – Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl


Szczegółowe informacje dla autorów

Wydawnictwo Journal of Agribusiness and Rural Development - http://www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow
Wydawnictwo Europa Regionum - http://europaregionum.org/index.php/wymogi-edytorskie
Wydawnictwa Folia Oeconomica - http://www.ekonomia.zut.edu.pl/aktualnosci/wydawnictwo-wydzialuekonomicznego/skladanie-warunki-publikacji.html

Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw do 30 czerwca 2015 r.

Artykuły zostaną opublikowane po konferencji.

Redakcje zastrzegają sobie prawo odrzucenia artykułów niespełniających wymogów redakcyjnych (po ostatecznym przesłaniu, po uwagach recenzentów).

do góry

KONTO KONFERENCJI

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego
ul. Zielna 3, 71-733 Szczecin
NIP 851-316-55-78
Bank: vwBank
Nr konta: 06 2130 0004 2001 0615 4355 0001
Z dopiskiem „Rozwój lokalny 2015”


OPCJE I KOSZT KONFERENCJI

1. Pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu naukowego – 2 150 zł,

2. Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym wybranym przez autora – 800 zł,

3. Pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 1600 zł,

4. Opublikowanie referatu w materiałach pokonferencyjnych – 200 zł,

Informujemy, że już obecnie (w roku 2014) istnieje możliwość dokonania opłaty za konferencję.

Osoby pragnące dokonać płatności w 2014 r. proszone są o dokonanie wpłaty na podane powyżej konto i poinformowanie mailem na adres sekretariatu konferencji o konieczności wystawienia faktury w bieżącym roku. W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny: 602 395 083

W ramach kwot wymienionych w punktach 1 i 2 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz czasopisma naukowego, w którym został opublikowany artykuł. Osoby w ramach punktu 4 otrzymają jeden komplet materiałów konferencyjnych w formie drukowanej.

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 8 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę dziewiątą - 50 zł, za dziesiątą i każdą następną - po 100 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).

Warunkiem koniecznym dopuszczenia przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest dokonanie opłaty w wybranym wariancie. Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji.

WYJAZD

Informujemy, że wyjazd studyjny będzie realizowany autokarem klasy lux. Orientacyjny czas przejazdu na trasie Polska (wyjazd - Katowice) – Chorwacja wynosi około 14 godzin (przejazd w godzinach nocnych). W Chorwacji zakwaterowanie w hotelu ***, w ramach świadczeń – śniadania i obiadokolacje oraz program dodatkowy (obszary wiejskie na pograniczu chorwacko-bośniackim i problemy rozwoju państw kandydujących do UE, działania władz samorządowych w aktywizacji obszarów problemowych – spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty rozwoju turystyki w regionie, zrównoważony rozwój – problemy zarządzania Parkiem Narodowym, produkty wytwarzane metodą tradycyjną i unikalne geograficznie jako alternatywne źródło dochodu dla mieszkańców oraz inne - organizacyjne, ekonomiczne i prawne aspekty gospodarczego rozwoju państw UE i krajów kandydujących).

Szczegółowe informacje prześlemy pod koniec października bieżącego roku.

Zasady rezygnacji z udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2015 r.:

1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres: bmickiewicz@zut.edu.pl najpóźniej do 22 maja 2015 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.

2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną - 100 zł.

3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz w przypadku rezygnacji z opublikowania artykułu w wyniku uzyskania negatywnej recenzji pobiera się kwotę – 200 zł.

4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji zmiany osoby w stosunku do wcześniej zgłoszonego uczestnika konferencji.

Z uwagi na konieczność dokonania ubezpieczenia uczestników konferencji, w związku z wyjazdem studyjnym, zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem konferencji.

do góry

KALENDARIUM

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:
1. do 22 maja 2015 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym wariancie (proszę zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,
2. do 29 maja 2015 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,
3. do 30 czerwca 2015 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,
4. 02 - 07 czerwca 2015 r. - konferencja naukowa.

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz konferencji
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT

ZDJĘCIA Z POPRZEDNIEJ KONFERENCJI

1 2
3 5 6 7 9 10 11 12 13 1415 1617 1819 2021 2223 8
Nawigacja

  2015
  XVIII międzynarodowa
  konferencja naukowa nt.
  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
  UNII EUROPEJSKIEJ.
  PROBLEMY ROZWOJU 
  LOKALNEGO I REGIONALNEGOInformacje 
i pliki do pobrania


  MATERIAŁY KONFERENCYJNE

  KONTO KONFERENCJI

  OPCJE I KOSZT KONFERENCJI

  WYJAZD

  KALENDARIUM

 
ZDJĘCIA  Komunikat 1

 
Komunikat 2

  Karta zgłoszeniowa

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji: 
(91) 449 6971
dr Marlena Prochorowicz
mprochorowicz@zut.edu.pl
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
ul. Żołnierska 47
71-210 SzczecinZakład Doradztwa w Agrobiznesie
Zakład Ekonomii Środowiska
  Katedra Nieruchomości,
Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin