XVII międzynarodowa konferencja naukowa nt.

OBSZARY WIEJSKIE W EUROPIE
– PROBLEMY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

Aktualizacja: 24.10.2013Rada Programowa konferencji:

Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Przewodniczący konferencji
Dr hab. Wojciech Downar, prof. US – Vice-Przewodniczący konferencji
Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT
Dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
Dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Sekretarz konferencji


Problematyka konferencji:

1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące na polskiej wsi.
2. Strategiczne aspekty zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
4. Funkcjonowanie organizacji lokalnych i regionalnych obejmujących różne kraje UE.
5. Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich.
6. Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ na rozwój wsi.
7. Efektywność i innowacyjność polskiego rolnictwa.
8. Kierunki i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
9. Perspektywy rozwoju rolnictwa w państwach Unii Europejskiej
10. Skuteczność upowszechniania postępu w rolnictwie – lokalne i regionalne strategie doradcze.
11. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
12. Ocena działalności agencji rolnych (działania interwencyjne, obrót ziemią rolniczą).
13. Konkurencyjność polskiego sektora rolnego i leśnego na tle UE – 28

UWAGA: Liczba uczestników konferencji jest ograniczona – 100 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń).


MATERIAŁY KONFERENCYJNE

W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Zgłoszone referaty (w języku polskim), po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym: Europa Regionum (obecnie 7 punktów wg punktacji MNiSzW).

Referaty w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym Wydziału Ekonomicznego ZUT: Folia Oeconomica (obecnie 8 punktów wg punktacji MNiSzW).

Pozostałe materiały zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym (w językach polskim, angielskim, rosyjskim).


Przesyłanie artykułów

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną Milena.Bera@zut.edu.pl

Szczegółowe informacje dla autorów

Wydawnictwo Europa Regionum (7 pkt.) – http://europaregionum.org/index.php/wymogi-edytorskie
Wydawnictwa Folia Oeconomica (8 pkt) – http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/czasopisma_naukowe/folia_seria_oeconomica 

Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw do 31 maja 2014 r. Artykuły zostaną opublikowane po konferencji.

do góry

KONTO KONFERENCJI

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego
ul. Zielna 3, 71-733 Szczecin
NIP 851-316-55-78
Bank: vwBank,
Nr konta: 06 2130 0004 2001 0615 4355 0001
Z dopiskiem „Rozwój lokalny 2014”


OPCJE I KOSZT KONFERENCJI

1. Pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu naukowego – 1 950,- zł,
2. Opublikowanie referatu w czasopiśmie wybranym przez autora – 500,- zł,
3. Pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 1550,- zł,
4. Opublikowanie referatu w materiałach pokonferencyjnych – 200,- zł,

Informujemy, że już obecnie (w roku 2013) istnieje możliwość dokonania opłaty za konferencję. Osoby pragnące dokonać płatności w 2013 r proszone są o dokonanie wpłaty na podane powyżej konto i poinformowanie mailem na adres sekretariatu konferencji o konieczności wystawienia faktury w bieżącym roku. W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny: 602 395 083

W ramach kwot wymienionych w punktach 1 i 2 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz czasopisma naukowego, w którym został opublikowany artykuł. Osoby w ramach punktu 4 otrzymają jeden komplet materiałów konferencyjnych w formie drukowanej. Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 8 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę dziewiątą - 50 zł, za dziesiątą i każdą następną - po 100 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).

Warunkiem koniecznym dopuszczenia przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest dokonanie opłaty w wybranym wariancie. Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji.

WYJAZD

Informujemy, że wyjazd studyjny będzie realizowany autokarem klasy lux. Orientacyjny czas przejazdu na trasie Polska – Chorwacja wynosi 15 godzin (przejazd w godzinach nocnych). W Chorwacji zakwaterowanie w hotelu ***, w ramach świadczeń – śniadania i obiadokolacje oraz program dodatkowy (obszary wiejskie na pograniczu chorwacko-bośniackim, działania władz samorządowych w aktywizacji obszarów wiejskich – spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty rozwoju turystyki w regionie, zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego – problemy zarządzania Parkiem Narodowym, produkty wytwarzane metodą tradycyjną i unikalne geograficznie jako alternatywne źródło dochodu rolników oraz inne organizacyjne, ekonomiczne i prawne aspekty pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich). Szczegółowe informacje prześlemy pod koniec października bieżącego roku.

Zasady rezygnacji z udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2014 r.:
1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres:
bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną - 100 zł.
3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę – 200 zł.
4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji zmiany wcześniej zgłoszonego uczestnika konferencji.

Z uwagi na konieczność dokonania ubezpieczenia uczestników konferencji, w związku z wyjazdem studyjnym, zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem konferencji.

do góry

KALENDARIUM

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:
1. do 25 kwietnia 2014 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym wariancie (proszę zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,
2. do 30 kwietnia 2014 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,
3. do 31 maja 2014 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,
4. 13-18 maja 2014 r. - konferencja naukowa.

ZDJĘCIA

1 2
3 5 6 7 9 10 11 12 13 1415 1617 1819 2021 2223 8
Nawigacja

  2014
  XVII międzynarodowa
  konferencja naukowa nt.
  "Obszary wiejskie w Europie
  – problemy rozwoju lokalnego
  i regionalnego"Informacje 
i pliki do pobrania


  MATERIAŁY KONFERENCYJNE

  KONTO KONFERENCJI

  OPCJE I KOSZT KONFERENCJI

  WYJAZD

  KALENDARIUM

 
ZDJĘCIA  Komunikat 1

 
Komunikat 2

  Karta zgłoszeniowa

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:
(91) 449 6980
mgr Milena Bera
milena.bera@zut.edu.pl
mgr Monika Pradziadowicz

monika.pradziadowicz@zut.edu.pl


Zakład Doradztwa w Agrobiznesie
Zakład Ekonomii Środowiska

Katedra Nieruchomości,
Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin